top of page
מדרשי שיר | דיאנה דניאל שרים

מדרשי שיר | דיאנה דניאל שרים

ספרה של דיאנה דניאל שרים, מנהלת היחידה למעורבות החברתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא ספר מיוחד במינו. הספר, הבנוי על פי נושאי־ֿליבה אוניברסליים ופרטיקולריים, מציב בפתחו של כל פרק שיר המהווה זרז לדיון שמוצע בו. דיאנה דניאל שרים מבקשת למזג בין פרספקטיבה אישית - אשר נובעת מניסיונה הרב בהנחיית קבוצות, לבין רקע ביוגרפי ו"ערכת כלים" מרתקת המוצעת לכל קורא/ת - במקצוע חינוכי, הדרכתי, הנחייתי או המעונין/ת לערוך עם עצמה/ו "מסע אישי" עתיר קסם פיוטי ותובנות חברתיות. 

 

בספר ייחודי ומרתק זה לוקחת אותנו דיאנה דניאל שרים אל מסע; מסע הטומן בחובו שינוי, שינוי המתחולל באמצעות הקמת מעגלי העלאת מודעות המשלבים חשיבה ביקורתית ודמיון יצירתי. אנו פוסעים עימה יד ביד, תוך דיון בעשרות נושאים, מ"זהות" ועד "ביקורתיות", מ"גדרות" ועד "ודאות", מ"צדק" עד "תקווה" ו"חלום".

 

הספר מציע מודל להנחייה, מודל המשלב מיומנויות תרפויטיות עם מיומנויות של חשיבה ביקורתית. ההנחיה במסגרת העבודה הקבוצתית מיועדת ליצור שינוי חברתי. זו היא הנחיה בעלת עמדה מוסרית וערכית המחויבת להשמעת הקול האנושי הייחודי של כל אישה, קבוצה או קהילה, תוך קבלת אחריות על המציאות ומחויבות לשינויה. 

 

הספר נכתב מנקודת מבט פמיניסטית, ופונה לנשים וגברים אך מנוסח בלשון נקבה מטעמים אידיאולוגיים.

 

    85.00₪מחיר