top of page
שלושת הפרחים | קציעה עלון

שלושת הפרחים | קציעה עלון

בספרה השני אודות ספר הידע מבקשת ד״ר קציעה עלון להעמיד פרשנות תמאטית אודות נושאי-חתך המופיעים בספר. 

 

קציעה עלון חברה בקבוצת ספר הידע משנת 2005. ספרה הראשון, אור השמים ירד על הארץ, מתאר את התפתחותו של ספר הידע בישראל. 

 

ספר הידע עוסק בתולדות האדם והעולם. הספר התפרסם בטורקיה על ידי עמותה הנקראת "התאחדות אחוות העולם".

משימתה העיקרית של עמותה זאת היא לקרב אנשים, עמים ודתות אלה לאלה, ולהפטר מאמונות ודעות קדומות.

ספר הידע קורא לסובלנות במשפחה ובחברה, לאחריות ולשמירה על הטבע ועל בעלי חיים, לתמיכה ולעזרה של בני האדם זה בזה. 

ספר הידע נכתב בטורקיה על ידי ודיאה ביולנט (אונסו) צ'וראק, במשך 12 שנה, בין 1981 ל- 1993. הספר יצא לאור בשנת 1993.

    80.00₪מחיר