top of page

אל־ָפאתִַחֿה קריאות קֻראניות בקרית מלך רב
__

אבי אלקיים
מתוך הספר "המזרח כותב את עצמו"
מאמרו של אבי אלקיים טומן בחובו הצעה נועזת, מרתקת, הפותחת פתח לקיום הדדי ומכובד בין יהודים וערבים: לשלב את סורת אל- פאתיחה בתפילה היהודית, שלוש פעמים ביום. אלקיים מציין תקדימים לכך , משילוב דברי בלעם ועד אימוץ השם "לילת אלקדר" לערב שבועות, בקרב יהדות תימן.
קראו את המאמר בקובץ המצורף

bottom of page