top of page

בנצי שרייבר \ צדוק עלון: פרקי אבות פילוסופיים

ספר זה מעמת היגדים סמי-פילוסופיים המפוזרים על פני פרקי אבות עם משנתם הפילוסופית של הוגי דעות מערביים. במהלך השנים נכתבו חיבורים רבים על פרקי אבות, שכן אלו נוגעים בשלל בעיות אנושיות וחברתיות המעסיקות את בני האדם מאז ומעולם. אולם, ספר זה הוא הראשון הדן בצורה שיטתית, תמציתית ומעמיקה בהיגדים הפילוסופים הפזורים לאורכם. עם זאת, הספר כתוב בבהירות ובלשון קולחת, ממעיט בהערות שוליים וב"דקדוקים אקדמאיים" והוא מביא בפני הקורא המתעניין מקורות רלבנטיים לדיון.

מצ"ב פרקים ראשונים בחינם מתוך הספר. 

bottom of page