top of page
מומחית בספונג'ולוגיה – עוזרות בית ומנקות בספרות העברית | מימי חסקין, דינה חרובי

מומחית בספונג'ולוגיה – עוזרות בית ומנקות בספרות העברית | מימי חסקין, דינה חרובי

מבט חשוב והכרחי המעניק קול מושכל, בלתי מתפשר, היסטורי ושלם לעובדות משק הבית, לעוזרות הבית, לשרתות, והמציב אותן לעיני הקוראת כפי שהן: נשים משוסעות. מנקות/מלוכלכות, שקופות/מסומנות, זרות/מבויתות, אפסיות/שימושיות. נשים שנקרעות מכל צד, בכל תקופה, החיות ומתפקדות במתח חונק; "כלי ריק" ומלא.  ‭- ‬לאה איני

ספרן של מימי חסקין ודינה חרובי פורש דיון מרתק ומקורי במקומה של עוזרת הבית בשיח הספרות העברית. באמצעות הצלבה מתוחכמת של זהויות מגדריות, מעמדיות, לאומיות ואתניות, הן חושפות את הדרכים המגוונות שבאמצעותן פועלים מנגנוני כוח ספרותיים בכינונה של סטראוטיפיות מדוכאת ומודרת. קפדנותו של הניתוח הביקורתי של הזהות התימנית, הרוסית והערבית של עוזרת הבית חושפת את דכאנותם של טקסטים הגמוניים, שבעודם מפגינים רגישות ואמפתיה הם חוזרים ומשכפלים את הסטראוטיפ. חשיבותו הרבה של הספר ניכרת גם ביכולתו להצביע בזהירות רבה על הדרכים שבהן מייצרת הספרות קולות של מחאה והתנגדות לדיכוי באמצעות השתקה.  ‭- ‬חנן חבר‭, ‬אוניברסיטת ייל

מימי חסקין – חוקרת ומלמדת ספרות במכללת סמינר הקיבוצים. ערכה יחד עם ניסים אבישר את הספר זיו נוצץ מדמע – עיונים במזרחיות ובחינוך (2019, בהוצאת רסלינג). מדריכת טיולים ספרותיים בארץ ובחו"ל.
דינה חרובי – חוקרת ספרות ומגדר. לימדה ספרות ומגדר בסמינר הקיבוצים ומלמדת באוניבריסטת תל־אביב בתוכנית לתרבות צרפת. ערכה יחד עם טלילה קוש זהר את הספר פורצות גדרות (2017, בהוצאת גמא).

    80.00₪מחיר